Phân biệt WHOSE và WHO’S

“_____ picure is this?”, bạn sẽ chọn “Whose” hay “Who’s” để điền vào chỗ trống trong câu trên?

“_____ picure is this?”, bạn sẽ chọn “Whose” hay “Who’s” để điền vào chỗ trống trong câu trên?
1 / Whose là một từ chỉ sở hữu được dùng trong câu hỏi hoặc mệnh đề quan hệ, nghĩa là của ai/ của cái gì
Vd : WHOSE is this coat?
( Cái áo khoác này của ai? )
Vd : He’s a man WHOSE opinion I respect.
(Anh ta là người mà tôi luôn tôn trọng ý kiến.)

2 / Whos là dạng viết gọn của “who is” hoặc “who has”
Vd : Do you know anyone WHO’S ( WHO IS ) going to France in the next few days ?
( Bạn có biết ai sắp đi Pháp vài ngày tới không ? )
Vd : I’ve got a cousin WHO’S ( WHO HAS ) never been to London .
(Tôi có một người anh họ chưa bao giờ đến Luân Đôn.)


Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *